USVOJEN NOVI KODEKS PROFESIONALNE ETIKE DSOJ

Datum: 27. mart 2017.
Sud časti je 2016. godine, prepoznavši potrebu usaglašavanja postojećeg Kodeksa sa novim zahtevima struke, posvećeno i marljivo radio na predlogu unapređenja Kodeksa koji je usvojen na poslednjoj Skupštini Društva Srbije za odnose s javnošću i obavezujući je za sve koji se bave odnosima s javnošću u Srbiji.
Sud časti je 2016. godine, prepoznavši potrebu usaglašavanja postojećeg Kodeksa sa novim zahtevima struke, posvećeno i marljivo radio na predlogu unapređenja Kodeksa koji je usvojen na poslednjoj Skupštini Društva Srbije za odnose s javnošću i obavezujući je za sve koji se bave odnosima s javnošću u Srbiji.


Istraženo je kako su postojeću tematiku obradile druge strukovne i profesionalne organizacije uvidom u kodekse iz Srbije, regiona, i u dokumenta IPRA, PRSA i EACD. Nakon analize navedenih dokumenata i na osnovu dugogodišnjeg iskustva, Sud časti je došao do zaključka da je važeći Kodeks profesionalne etike DSOJ neophodno doraditi i usklaiditi sa savremenim tendencijama u struci.

U postojeći Kodeks ugrađene su dopune koje se odnose na digitalne komunikacije, lično obavezivanje članova DSOJ na poštovanje profesionalnih i etičkih principa i šire prihvatanje standarda Kodeksa od strane svih PR poslenika.


Učinjen je pomak i u pogledu jasnijeg definisanja ciljeva Kodeksa kao i poštovanja niza zakonskih propisa iz sledećih oblasti: komunikacije, zaštite intelektualne svojine i autorskih prava kao i uzdržavanja od korupcije. Predviđene su i jasne ingerencije Suda časti u slučaju povrede načela Kodeksa i zakona.

Sud časti se zahvaljuje pro bono pravnoj savetnici Sariti Olević, višem savetniku u ‘’Dunav osiguranju’’ na produktivnoj saradnji. Zahvaljuje se i svim kolegama koji su u manjoj ili većoj meri doprineli da rasprava bude konstruktivna i plodotvorna.

Sud časti poziva sve kolege, ne samo članove i članice DSOJ, da se u poznaju s novim Kodeksom profesionalne etike koji se nalazi na sajtu pr.org.rs/kodeks/

PREDSTAVLJAMO KAMPANJU

NAŠI PRIJATELJI

@ Copyright 2022, All Rights Reserved DSOJ